Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van van Pedicure Praktijk Esmeralda.

2. Kwaliteit
Pedicure Praktijk Esmeralda levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

3. Geheimhouding
Pedicure Praktijk Esmeralda verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de behandeling of cursus geheim te houden, ook na afronding van de behandeling of cursus.

4. Offertes en aanbiedingen
Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicaties zijn geen kosten verbonden. Een offerte blijft drie maanden geldig. Alle prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

5. Bevestiging en annulering
Pedicure Praktijk Esmeralda stuurt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak, inclusief besproken datum en tijd, indien u mailt. Telefonische afspraken worden standaard als bevestigd beschouwd.
De klant kan tot uiterlijk 36 uur voor aanvang van zijn afspraak of behandeling kosteloos annuleren. Pedicure-afspraken die niet worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht.
Indien Pedicure Praktijk Esmeralda door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen zal zij dit de klant of direct laten weten en een nieuwe planning afgeven.

6. Aansprakelijkheid
Pedicure Praktijk Esmeralda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van haar klanten.

7. Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro).

8. Geschillen
Beide partijen zullen eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst proberen op te lossen met behulp van bemiddeling. Wanneer dat niet lukt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Pedicure Praktijk Esmeralda.

9. Privacyverklaring
Pedicure Praktijk Esmeralda noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Pedicure Praktijk Esmeralda gegevens over klachten waarmee klanten bij Pedicure Praktijk Esmeralda komen in de verwachting dat Pedicure Praktijk Esmeralda kan helpen met de verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.
Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een klantenkaart. Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor klanten van Pedicure Praktijk Esmeralda. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Pedicure Praktijk Esmeralda. Pedicure Praktijk Esmeralda zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
De gegevens die Pedicure Praktijk Esmeralda noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Pedicure Praktijk Esmeralda. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant.